Betingelser

1 Aftalens omfang

Disse forretningsbetingelser er gældende for alle de produkter som Liveweb leverer. Kunden vil efter kontrakten er underskrevet, modtage et link med udkast til website. Er andet aftalt vil det stå I kontrakten. Både kunden og Liveweb har kopi af kontrakten. Ved aftale mellem kunden og Liveweb forpligter kunden sig til at komme med relevant information omkring oprettelse af de rodukter, der er angivet i kontrakten, inden for 8 dage fra underskrift. Såfremt Kunden ikke kommer med relevant information inden for 8 dage fra underskrift vil Liveweb udarbejde en midlertidig hjemmeside til Kunden. Når udkast til website er sendt til kunden, har denne 14 hverdage til at komme med rettelser. Herefter sender Liveweb faktura på det aftalte beløb. Hjemmesiden anses for godkendt af Kunden ved Livewebs fremsendelse af faktura. Hjemmesiden hostes herefter hos Liveweb. Hjemmesiden opsættes til at henvise til et af Kunden valgt domænenavn, uden at Liveweb har rådgivet Kunden omkring lovligheden heraf. Hvis kunden ikke kommer med relevant domænenavn 30 dage efter kontrakt underskrivelse, forbeholder Liveweb sig retten til at oprette en midlertidig hjemmeside. Liveweb er berettiget til at lade de ydelser, der skal leveres, udføre af underleverandører. Liveweb forpligter sig til at overholde de aftaler, som er aftalt parterne imellem.

 

1/1 Medierådgivning

Disse betingelser gælder for medierågivning. Kunden får en komplet pdf, hvor kundens markedsføring bliver belyst. Kunden kan til enhver tid ringe til sin rådgiver og spørge denne om råds ang. Markedsføring. Kunden betaler 5999 ex moms pr. år. Kunden skal opsige sin aftale senest 3 måneder inden udløb på mailen kundeservice@liveweb.dk, ellers bliver denne forlænget med 1 år og kunden får ny faktura.

 

2 Indgåelse og oprettelse

Kunden kan ved henvendelse til Liveweb, anmode om oprettelse af website. Kunden har pligt til at oplyse korrekt firmanavn, navn, adresse og telefonnummer. Disse oplysninger ligger herefter til grund for aftaleforholdene. Ved ændringer af disse forhold skal kunden straks give Liveweb besked herom. Kunden skal ved underskrivelse af kontrakt give Liveweb fuldmagt til at overtage domænenavn.

3 Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art er omtrentlige.

4 Opsigelse og Hostingaftalens varighed

Ved aftalens indgåelse forpligter kunden sig til 12, 24, 48 eller 72 måneders hosting hos Liveweb (Hostingperioden). Hvis kunden ikke opsiger sin aftale med Liveweb vil aftalen automatisk blive forlænget med en ny hostingperiode på 24-måneder. Opsigelse af hostingaftalen skal ske med senest 3 måneders varsel til udløbet af hostingperioden. Kunden vil ikke blive tilbagebetalt for tabt periode. Kunden vil få sine produkter udleveret via CD eller USB nøgle inden for 14 dage fra opsigelse ved forespørgsel. Opsigelse kan alene ske skriftligt via mail til kundeservice@liveweb.dk. Ved køb af Livebase kan disse data ikke flyttes fra Livewebs server.

5 Rettigheder til produkterne

Alle immaterielle rettigheder til de af Liveweb udarbejdede hjemmesider, software og kildekoder tilhører Liveweb. Kunden har alene en brugsret hertil så længe kontrakten er gældende mellem parterne. Kunden må ikke anvende hjemmesiden i strid med Ophavsretsloven eller Markedsføringsloven. Kunden har alene retten til det af Kunden uploadede materiale som Liveweb ikke har udarbejdet. Ved aftalens ophør nedtages hjemmeside af Liveweb, og Kunden har ikke længere ret til at anvende denne. Uberettiget brug af hjemmesiden i strid med Eneretslovgivningen og Markedsføringsloven vil blive imødegået af fogedforbud og krav om betaling af rimeligt vederlag og erstatning.

6 Tredjemands rettigheder

Liveweb indestår ikke for lovligheden af det materiale, som kunden uploader til Liveweb, og Kunden er selv forpligtet at indhente samtykke fra rettighedshaver til anvendelse af eventuelt ophavsretligt, designretligt, varemærkeretligt, markedsføringsretligt eller andet beskyttet materiale. I tilfælde af at tredjemand rejser krav mod Liveweb for uberettiget anvendelse eller krænkelse af IP-rettigheder, er Kunden forpligtet at skadesløsholde Liveweb i enhver henseende og uden begrænsning.

Kunden erklærer at det uploadede materiale til enhver tid overholder eneretslovgivningen, Persondataloven og Markedsføringsloven. Kunden erklærer også, at det uploadede materiale alene skal anvendes til lovlige formål i henhold til dansk ret, og erklærer at ville friholde Liveweb i enhver henseende og uden begrænsning såfremt der rejses krav mod Liveweb på baggrund af Kundens uretmæssige eller ulovlige anvendelse af uploadet materiale.

7 Fortrolighed

Oplysninger udleveret til kunden i forbindelse med oprettelse af produkt, er fortrolige og må ikke videregives til tredjepart. Bortkommer disse oplysninger, skal kunden straks kontakte Liveweb på kundeservice@liveweb.dk. Herefter vil Liveweb sende oplysningerne på ny. Kunden bærer selv ansvaret ved eventuelt misbrug af disse oplysninger. Liveweb forpligter sig ligeledes til at behandle kundens oplysninger fortroligt. Parternes hemmeligholdelsesforpligtelser vedvarer efter andre dele af aftalen er ophørt.

8 Afhjælpning og support

Kunder hos Liveweb har ret til support. Denne ydes via mail eller telefonisk assistance. Support ydes uden ansvar for, at løsning findes ved tekniske udfordringer. Liveweb kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab af data eller anden tabt tjeneste. Der ydes support inden for normal arbejdstid fra 8-16 på hverdage. Uden for normal tid kan Liveweb kontaktes via mail. Der kan opkræves gebyr for support, hvis fejlen ikke skyldes produktet hos Liveweb.

9 Priser

Prisen for website efter kontraktens udløb er 3.500,00 kr. ex moms pr. år, som afregnes forud. Kunden skal herudover betale 250,00 kr. ex moms pr. købt domæne. Opgivne priser er baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold og kan således reguleres i forhold til ændringer i prisforhold. Priser kan derfor også reguleres, jf. fornævnte, for allerede indgåede aftaler. Liveweb har til enhver tid ret til at ændre sine priser og prislister. Medmindre anden aftale træffes, finder salg sted i henhold til den prisliste eller aftalte pris mellem parterne, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Ved abonnement aftaler skal disse opsiges ikke er tilfældet forlænger kunden automatisk for 24 mdr. mere.

10 Betaling

Betaling er 8 dage netto fra faktura er afsendt. Liveweb opkræver via faktura de tillægsydelser kunden har bestilt. Ved for sen betaling er Liveweb berettiget til, at opkræve til renter af det skyldige beløb med 2 % pr. måned af den til enhver tid værende saldo fra tiden fra leveringen indtil det tidspunkt, hvor der sker betaling. Liveweb er berettiget til, at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve, ved afbestilling o.l. Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. I tilfælde af manglende betaling er Liveweb berettiget til at afbryde kundens forbindelse til ydelser og services. Afbrydes produktet pga. manglende betaling, refunderes den tabte periode ikke, og Liveweb er berettiget til, at opkræve et gebyr for at genetablere kundens produkt. Ved ikke overholdte betalingsfrister omkring kundens abonnement aftaler, kan Liveweb fakturere kunden for hele rest beløbet.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af Livewebs forpligtelser, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger kunden til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler.

11 Generelt vedrørende Livewebs infrastruktur

Går kundens website ned grundet virus eller andet, kan Liveweb på ingen måde gøres erstatningspligtig. Ved misbrug af Livewebs systemer forbeholder Liveweb sig til at opsige kunden, uden at denne modtager nogen form for kompensation. Liveweb garanterer ikke nogen maksimum oppetid på den udarbejdede hjemmeside, men tilstræber så vidt muligt, at hjemmesiden til enhver tid er tilgængelig.

12 Reklamation og mangler

Hjemmesiden anses for godkendt af Kunden ved Livewebs fremsendelse af faktura, jf. punkt 1. I en periode på 12 måneder fra hjemmesidens levering er Liveweb imidlertid ansvarlig for programmerings- og opsætningsfejl. Det forudsættes, at kunden kan bevise, at programmerings- eller opsætningsfejlen skyldes forsæt eller uagtsomhed hos Liveweb, disses ansatte eller underleverandører. Reklamationer er kun gyldige såfremt disse er fremsat til kundeservice@liveweb.dk.

Såfremt Liveweb er ansvarlig for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er Liveweb berettiget til, efter eget valg, enten at omprogrammere eller ændre i opsætninger, som viser sig mangelfulde.

Kunden må ikke foretage mangeludbedring, medmindre Liveweb skriftligt har godkendt manglerne og godkendt måden, hvorpå der skal foretages mangeludbedring. Kunden opfordres til, straks når det solgte er kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det solgte af en mangel, skal kunden skriftligt inden 30 dage efter leveringen meddele Liveweb dette. Efter udløbet af 30-dages fristen kan manglen ikke påberåbes.

Liveweb ́s forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af usædvanlig brug eller brug i strid med god IT-skik, mangelfuld sikkerhed hos kunden eller anvendelse i strid med Liveweb instruktioner, ændringer foretaget uden Liveweb skriftlige godkendelse, kundens urigtigt udførte reparationer, eller andre forhold udenfor Livewebs kontrol. Liveweb er ikke ansvarlig for fejl og mangler, der gøres gældende senere end 12 måneder efter levering fra Liveweb. Såfremt der ikke påvises nogen fejl eller mangel vil et servicegebyr på 800,00 kr. ex moms pr. påbegyndt time blive faktureret Kunden.

13. Erstatningsansvar

Liveweb er ikke erstatningsansvarlig for tab opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller nedbrud i de af kundens produkter, ydelser og services, som følge af andre forhold hos Liveweb eller hos tredje part. Dette gælder, uanset om tabet skyldes systemnedbrud eller andre forhold hos Liveweb eller tredje part. Erstatning kan i intet tilfælde kræves til dækning af kundens driftstab, avancetab, dag-bøder eller andet indirekte tab.

Liveweb er ikke ansvalig for, hvis aftale med tredjemand misligholdes eller bortfalder. Liveweb er ikke erstatningsansvarlig, hvis kunden benytter tekniker- assistance eller anden form for support fra tredjemand. Liveweb påtager sig ej heller ansvar for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ved midlertidig afbrydelse eller lukning af produktet, som følge af brud på aftale indgået mellem kunden og Liveweb kan kunden ikke gøre krav imod Liveweb. Krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation kan i intet tilfælde overstige 50 % af det aftalte årlige vederlag ekskl. moms, jf. punkt 9.

14. Force majeure

Liveweb er ikke ansvarlig overfor kunden, såfremt der i aftaleforholdet opstår forhold, der skyldes omstændigheder, der hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen. Dette være sig, men er ikke begrænset til edb-vira, import-/eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom, fratræden af nøglemedarbejdere, lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout og strømafbrydelser, herunder også strejke og lockout blandt Livewebs egne medarbejdere, samt overbelastning af nettet, fejl i andres netværk og systemnedbrud.

15. Lovvalg og værneting

I tilfælde af uenighed mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret med Retten i Aalborg som rette værneting. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privat-retlige regler. Liveweb kan dog kræve tvisten afgjort ved voldgift i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Aalborg.

16. Ret til overdragelse af aftale samt skriftlighedskrav

Liveweb kan til enhver tid frit overdrage nærværende aftale uden samtykke fra Kunden. Ændringer eller tilføjelser til nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være aftalt skriftligt for at være gyldige mellem Liveweb og kunden.

17. Ændret lovgivning mv.

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende aftale erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ændringer i lovgivningen eller meddelte myndighedskrav, er parterne enige om, at aftalen ikke i sin helhed skal anses for ugyldig, ophævet eller opsagt.
18. Mail.

kunden kan tilkøbe sine mail konti hos Livewebs samarbejdspartner Jysk IT for 585 ex moms pr år for op til 10 kontoer. Kunden får 10 GB serverplads på hver sine kontoer samt antivirus. Jysk IT afhjælper med kunden med at sætte disse op på dennes computer og mobile enheder. Det er kundens ansvar at sikre at gamle mails er gemt når kunden skifter. Kunden skal ved oprettelse oplyse Liveweb om hvilke mails virksomheden råder over. Liveweb yder ikke service på produkter udover mail programmet. Kunden har ansvaret for at sikre at evt. 3 parts klienter bliver sat op f.eks navision og e-conomic mm. Liveweb yder ikke support på dette. Hvis kunden ønsker at beholde sin mail ved nuværende udbyder, skal dette oplyses til Liveweb senest 7 hverdage efter underskrift. Herudover har kunden mulighed for at tilkøbe diverse ydelser igennem Jysk IT, som har ansvaret for alle mail produkter. Liveweb kan ikke holdes ansvarlig for support eller andet der er tilkøbt igennem Jysk IT. Der er mulighed for at købe mail for Exchange for 85 kr ex moms pr. mailkonto pr. mdr. Overstående priser afregnes direkte med Jysk IT.
Forretnings betingelser Facebook webshop

Kunden aftaler med Liveweb I/S en periode på 2-4-eller 6 år. Kunden betaler ex moms og først når produktet er oprettet. Liveweb I/S afhjælper kunden med at lægge 3 produkter og kategorier ind i kundens Facebook webshop. Kunden instrueres i brugen her af. Kunden bliver faktureret direkte af NETS/Teller samt Direkte af Ecwid til de enhver tid gældende priser. EPay faktureres yderligere til kunden ud fra de til enhver tid gældende priser udover aftale indgåelse med Liveweb I/S. Ved yderligere hjælp er der en timepris på 650+moms som sendes til kunden. Kunden skal opsige sine produkter på kundeservice@liveweb.dk inden 3 mdr. fra udløb såfremt at dette ikke sker vil kunden få en faktura for 1 år ekstra. Af en pris på 10.000 + moms. I Facebook webshoppen vil der blive opsat fragt og moms i DK og integrationen til Facebook udføres.